• Round Bottle Type Counter-flow Cooling Towers

    ประเภทขวดกลม Counter-flow Cooling Towers

    หอระบายความร้อนแบบวงจรเปิดคือตัวแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งช่วยให้น้ำระบายความร้อนผ่านการสัมผัสโดยตรงกับอากาศ

    การถ่ายเทความร้อนจากน้ำไปยังอากาศส่วนหนึ่งเกิดจากการถ่ายเทความร้อนที่เหมาะสม แต่ส่วนใหญ่เป็นการถ่ายเทความร้อนแฝง (การระเหยของน้ำบางส่วนไปในอากาศ) ซึ่งทำให้อุณหภูมิทำความเย็นต่ำกว่าอุณหภูมิแวดล้อมได้